Regulamin

Edycji online 2020

 • §1 Organizator

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w organizowanych przez Fundacja Czarodzieje Kodu, ul. Wołoska 5,  02-675 Warszawa, KRS: 0000830123, NIP: 5213890948, e-mail: kontakt@czarodziejekodu.pl (zwany dalej „Organizatorem”) konferencjach Czarodzieje Kodu, edycja 2020 online (zwanych dalej „Wydarzenie”).

 • §2 Ogólne założenia
 1. Misją konferencji Czarodzieje Kodu jest dostarczenie dzieciom szansy na bezpłatnąnaukę programowania w ramach zorganizowanych warsztatów i szkoleń.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest bezpłatne, spotkanie ma charakter wolontariacki a Organizator, Wolontariusze, a także inne osoby współpracujące przy organizacji Wydarzenia nie otrzymują od Organizatora wynagrodzenia z tytułu wykonanej pracy.
 • §3 Organizacja i program zajęć
 1. Wydarzenie odbywa się w terminie wskazanym na stronie głównej Czarodzieje Kodu (https://www.czarodziejekodu.pl/wydarzenia-online-2020/).
 2. Konferencja ma charakter online.
 3. Spotkania odbywają się za pośrednictwem wskazanej przez organizatora platformy przeznaczonej do pracy zdalnej (dalej: platforma lub usługa) dostępnej przy użyciu programu komputerowego, aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej.
  1. Program komputerowy oraz aplikacja mobilna dostępne są na stronie internetowej dostawcy platformy.
  2. Dostęp do platformy za pośrednictwem przeglądarki internetowej możliwy jest przy użyciu panelu logowania znajdującego się na stronie internetowej dostawcy usługi.
 4. Uczestnicy otrzymują na wskazane w procesie rejestracyjnym adresy poczty elektronicznej hiperłącze, umożliwiające zalogowanie się wraz z instrukcją dołączania do spotkania.
 5. Uczestnik obowiązany jest zalogować się do platformy oraz uczestniczyć w spotkaniu zgodnie ze wskazaniami organizatora.
 6. Podczas zajęć dzieci pracują na własnym sprzęcie komputerowym pod nadzorem rodzica.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć, jeżeli wcześniej ustalone zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 8. W ramach zajęć dzieci poznają narzędzia informatyczne służące do nauki programowania. W trakcie zajęć, dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z przygotowanym programem i wedle zaleceń osób prowadzących.
 • §4 Uczestnicy
 1. Zajęcia dedykowane są dzieciom w wieku od 6 do 14 lat. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
 2. Liczba miejsc w grupach warsztatowych jest ograniczona. Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 12 osób.
 3. W przypadku większej liczby zgłoszeń Organizatorowi przysługuje prawo odmowy uczestnictwa wybranym osobom.
 4. Organizator może stworzyć listę rezerwową. Osoby zapisane na liście rezerwowej będą, w miarę zwalniających się miejsc, kolejno (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane o możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Opiekun prawny dziecka, dokonujący rejestracji na Wydarzenie, ma obowiązek poinformowania Organizatora, w przypadku braku możliwości uczestniczenia dziecka w Wydarzeniu. Fakt taki należy zgłosić możliwie najszybciej po jego wystąpieniu, nie później jednak niż 48h przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie rejestracji oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnicy spotkania są zobowiązani do:
  1. posługiwania się rzeczywistym imieniem, nazwiskiem oraz nazwą reprezentowanej jednostki;
  2. niepodejmowania żadnych działań zakłócających pracę innych uczestników, a także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do platformy, przejęcie kontroli nad spotkaniem czy zniszczenie zasobów;
  3. nieudostępniania osobom trzecim danych dostępu do spotkania;
  4. zakazana jest w trakcie spotkania wszelka aktywność uczestników o charakterze bezprawnym, w szczególności:
   1. publikowanie treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy prawa,
   2. naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych,
   3. zakłócanie przebiegu spotkania, działania systemów komputerowych, serwerów i sieci,
   4. podszywanie się pod tożsamość administratorów lub innych uczestników.
 1. Organizator ma prawo do odebrania uczestnikowi dostępu do spotkania w przypadku naruszania postanowień, o których mowa w ust. 7 powyżej.
 • §5 Dane osobowe
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) informujemy, że:
  1. Państwa dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w wyniku rejestracji na Wydarzenie.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Czarodzieje Kodu, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675.
  3. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować droga mailową na adres: kontakt@czarodzejekodu.pl.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zorganizowania i przeprowadzenia konferencji lub wideokonferencji przez Fundację Czarodzieje Kodu;
  2. udostępniania Uczestnikom materiałów i pomocy naukowych ze spotkania;
  3. udostępniania Uczestnikom materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym informacji o kolejnych Wydarzeniach organizowanych przez Fundację Czarodzieje Kodu;
  4. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zapis dźwiękowy, wideo i zrzuty z ekranu) – w celach informacyjnych i promocyjnych;
  5. rejestrowania wizerunku Uczestników w postaci zrzutów z ekranu do celów informacyjnych i promocyjnych – umieszczanie tych materiałów na stronie www oraz na profilach w portalach społecznościowych, w tym na Facebooku,
  6. przechowywania danych dla celów statystycznych i wewnętrznego raportowania.
 3. Organizator oświadcza, że podanie danych osobowych oznaczonych w Serwisie rejestracyjnym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w Wydarzeniu.
 4. Każdy uczestnik Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@czarodziejekodu.pl
 • §6 Popularyzacja spotkań
 1. Podczas Wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania wideo dzieci uczestniczących w zajęciach. Celem takich działań jest wyłącznie popularyzacja idei nauki programowania w ramach konferencji Czarodzieje Kodu.
 2. Wstęp na Wydarzenie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunków lub/i wypowiedzi uczestników Wydarzenia, przy czym zarówno dzieci lub/i ich opiekunów na potrzeby promocji wydarzeń́ Czarodzieje Kodu lub innych, podobnych działań podejmowanych przez Organizatora, partnerów merytorycznych prowadzących warsztaty lub/i sponsora/-ów danych wydarzeń lub ich edycji, poprzez publikację nagrań, zdjęć lub/i filmów z wydarzeń. Uczestnikom Wydarzenia nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, partnerów merytorycznych lub/i sponsora/-ów wydarzeń lub ich edycji z tego tytułu. Lista Sponsorów i Partnerów Merytorycznych Wydarzenia jest publikowana na stronie internetowej (https://www.czarodziejekodu.pl/wydarzenia-online-2020/) oraz w zakładce „Sponsorzy”.
 3. Wizerunek, głos i/lub wypowiedź mogą być wykorzystywane w opisanym wyżej materiale filmowym, w sieci multimedialnej i Internecie oraz w ramach usług telekomunikacyjnych. Organizator zapewnia, że publikacja materiałów ma wyłącznie charakter promocyjny i służy popularyzacji spotkania Czarodzieje Kodu i marki Sponsorów oraz Partnerów Merytorycznych. Organizator zapewnia, że zdjęcia/nagrania nigdy nie będą publikowane wraz z danymi osobowymi jego uczestników.
 • §7 Postanowienia końcowe
 1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.